Kosten en voorwaarden

 

Voor de betaling ontvang je een online whatsapp ‘tikkie’ na het consult.

algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten, onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Joyce de Blaey en de cliënt.

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

3. De geboden zorg komt in principe niet in aanmerking  voor vergoeding door de zorgverzekeraar of gemeente binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit wel het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.

4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. U ontvangt dan een betalingsherinnering en er wordt overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Joyce de Blaey behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

6. Joyce de Blaey is niet aangesloten bij enige beroepsvereniging en niet opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.-register.

7. Informatie naar derden wordt niet verstrekt.

8. Vanaf de aanmelding heeft u slechts met één behandelaar te maken. Mocht Joyce de Blaey onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan zal er geen vervanging worden georganiseerd.

9. De diensten worden geleverd op de locatie waar is afgesproken tussen client en Joyce de Blaey, tenzij anders is overeen gekomen.

10. De duur van een consult kan variëren.

11. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:  Consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 40,00 euro per consult in rekening gebracht worden.

12. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

13. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Joyce de Blaey, dan zijn de voorwaarden van Joyce de Blaey van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

14. Joyce de Blaey heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

15. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

16. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Joyce de Blaey en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

17. Joyce de Blaey heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten(buiten kantoortijden).

18. Er is een privacy verklaring van kracht tussen Joyce de Blaey en cliënt

Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens die ik verzamel, verstrek ik niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of dit op basis van de wet mogen of moeten.

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het leggen van contact
  • het beantwoorden van diverse vragen
  • het plannen van afspraken